Algemene voorwaarden ExperiCom 2.0 BV zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle leveringen en diensten van ondernemingen behorende tot ExperiCom 2.0 BV (hierna: “ExperiCom”) aan een derde, waaronder niet begrepen natuurlijke personen (hierna: “Opdrachtgever”) en daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidend als uitvoerend van aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leverdata, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden anderszins is bepaald.
1.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ExperiCom zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

2. Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur of een termijn van aanvaarding is aangegeven. Alle offertes bevatten bedrijfsgeheimen en dienen vertrouwelijk behandeld te worden en mogen enkel gebruikt worden ter evaluatie. Behoudens voor zover dat ter evaluatie nodig is dan wel voor zover dat wordt toegestaan, is iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking, in de zin van de Auteurswet 1912, van (gedeeltes van) een offerte niet toegestaan, op welke wijze en in welke vorm deze verveelvoudiging en/of openbaarmaking ook zou kunnen geschieden.
2.2 Indien in een offerte uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleren deze afwijkingen boven de algemene voorwaarden. Opdrachtgever staat er jegens ExperiCom voor in dat op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op enig wettelijk voorschrift inzake aanbestedingen en vrijwaart ExperiCom van alle aanspraken van derden ter zake en van alle kosten en iedere schade die voor ExperiCom uit dergelijke aanspraken mochten voortvloeien.
2.3 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor ExperiCom slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ExperiCom is bevestigd.

3. Overeenkomst en uitvoering

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat ExperiCom een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, dan wel indien, zonder dat van een schriftelijke aanvaarding, c.q. bevestiging sprake is, ExperiCom feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Komt een overeenkomst niet tot stand, dan is Opdrachtgever gehouden de offerte en andere ontvangen documentatie in verband daarmee op eerste verzoek van ExperiCom retour te zenden dan wel te vernietigen.
3.2 ExperiCom heeft het recht om de overeenkomst of delen daarvan door derden te laten uitvoeren, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
3.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ExperiCom de uitvoering van de werkzaamheden die behoren tot de volgende fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.5 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Prijzen, tarieven, facturering en betaling

4.1 De prijzen en vergoedingen voor de prestaties van ExperiCom, staan vermeld in de offerte. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en alle overige heffingen van overheidswege opgelegd.
4.2 Alle prestaties van ExperiCom worden doorberekend op basis van nacalculatie, tenzij dit in de offerte anders is vermeld.
4.3 Reisuren, reis- en verblijfskosten worden doorberekend tegen de daarvoor geldende tarieven, tenzij dit in de offerte anders wordt aangegeven.
4.4 Alle tarieven kunnen eenmaal per jaar worden gewijzigd met een percentage gelijk aan de wijziging van het indexcijfer regelingslonen per uur, bouw- en installatiebedrijven, zoals gepubliceerd door het CBS met als basis 2000 = 100.
4.5 Facturering vindt plaats maandelijks, dan wel bij (gedeeltelijke) voltooiing van de diensten, tenzij anderszins aangegeven in de offerte.
4.6 Betaling dient zonder verrekening of compensatie te zijn geschied binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven. Bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
4.7 Bij niet tijdige betaling zal Opdrachtgever, onverminderd overige rechten van ExperiCom waaronder doch niet uitsluitend het recht van opschorting, een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente op jaarbasis. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde (zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk). De verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4.8 Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de overeenkomst op verzoek daartoe van ExperiCom tot zekerheid van de nakoming van al zijn verplichtingen, gehouden op eerste verzoek mee te werken aan het stellen van genoegzame zekerheid, waaronder doch niet uitsluitend een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie afgegeven door een erkende bankinstelling en/of het verstrekken van een pandrecht en/of een borgtocht en/of het afgeven van een hoofdelijke aansprakelijkheidstelling. In afwachting van deze zekerheidsstelling is ExperiCom gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.

5. Meerwerk

5.1 Er is sprake van meerwerk, voor vergoeding in aanmerking komend:
a.indien door additionele wensen van Opdrachtgever de oorspronkelijk overeengekomen prestaties van ExperiCom zijn verzwaard c.q. uitgebreid;
b.in geval van wijzigingen in de voorwaarden betreffende de uitvoering van de overeenkomst, het projectplan en/of het bestek;
c. indien er sprake is van kostenverhogende omstandigheden die niet aan ExperiCom zijn te wijten;
d.indien Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst en daardoor de oorspronkelijk overeengekomen prestaties van ExperiCom zijn verzwaard c.q. uitgebreid.
5.2 Doorberekening van het meerwerk geschiedt op basis van nacalculatie, tenzij anderszins aangegeven in de offerte.
5.3 Tenzij zulks naar de mening van ExperiCom niet mogelijk is, zal ExperiCom voordat met het in artikel 5.1 onder a. en b. meerwerk wordt aangevangen een schriftelijke offerte uitbrengen, met betrekking tot de omvang van het door ExperiCom verwachte meerwerk en de daaraan verbonden kosten. ExperiCom is gerechtigd bij het uitbrengen van de offerte nadere c.q. zwaardere voorwaarden te stellen, gerelateerd aan de aard van het meerwerk. Indien de offerte betreffende het meerwerk van ExperiCom niet wordt geaccepteerd, zijn alle gevolgen daarvan uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk van Opdrachtgever laat de aanspraken van ExperiCom op verrekening daarvan onverlet.
5.4 Minderwerk wordt uitdrukkelijk niet verrekend, tenzij anders is bepaald in de offerte.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens ExperiCom schriftelijk aan ExperiCom mede te delen op straffe van verval van recht. ExperiCom is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever, zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ExperiCom niet is nagekomen.
6.2 Iedere aansprakelijkheid van ExperiCom is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en).
6.3 ExperiCom is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking geldt voor contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ExperiCom dan wel enige beperking rechtens niet is toegestaan. ExperiCom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van ExperiCom gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart ExperiCom voor aanspraken van derden. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van ExperiCom strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van ExperiCom.
6.4 In verband met door de verzekeraar van ExperiCom gestelde eisen dienen schadeclaims binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade bij ExperiCom B.V., afdeling Juridische Zaken, te zijn gemeld, bij gebreke waarvan alle eventuele (vorderings-)rechten van Opdrachtgever ter zake zijn vervallen.
6.5 Voorzover op grond van deze algemene voorwaarden een (contractuele) relatie ontstaat tussen de toeleverancier van ExperiCom en Opdrachtgever van ExperiCom, zijn op deze relatie uitsluitend de betreffende aansprakelijkheidsvoorwaarden van de toeleverancier van toepassing. Opdrachtgever accepteert (de toepasselijkheid van) de in de vorige zin genoemde voorwaarden.

7. Garantie

7.1 Opdrachtgever is er zich van bewust en accepteert dat ExperiCom in voorkomende gevallen een wederverkoper is van producten en zij deze producten niet heeft gefabriceerd of ontwikkeld. Voor zover van toepassing, wordt garantie op deze producten uitsluitend rechtstreeks door de toeleverancier van ExperiCom aan Opdrachtgever verleend. ExperiCom zal de eventueel van toepassing zijnde garantievoorwaarden op verzoek doen toekomen. Door ExperiCom wordt generlei garantie op de producten en andere prestaties verleend, behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk is aangegeven in de offerte, dan wel is overeengekomen, dan wel is vermeld in de Warranty Statement bij de producten.

8. Overmacht

8.1 Indien ExperiCom door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is ExperiCom gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ExperiCom op betaling door Opdrachtgever voor reeds door ExperiCom verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal ExperiCom alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

8.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor ExperiCom tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen zoals brand, vorst, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van ExperiCom, in gebreke blijven van toeleveranciers, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van ExperiCom kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt.

9. Intellectueel eigendomsrecht

9.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom van alle documentatie, rapporten, programmatuur (waaronder begrepen “firmware”), databases, apparatuur en andere materialen die door ExperiCom aan Opdrachtgever zijn geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij ExperiCom of diens licentiegevers. ExperiCom verleent enkel die gebruiksrechten die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en waartoe zij gerechtigd is door haar eventuele licentiegevers. In voorkomend geval worden de gebruiksrechten rechtstreeks door ExperiCom of door de toeleveranciers van ExperiCom of andere rechthebbenden aan Opdrachtgever verleend.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit programmatuur, apparatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van (bijvoorbeeld) programmatuur.

10. Vrijwaring intellectueel eigendomsrechten

10.1 Opdrachtgever is er zich van bewust en accepteert dat ExperiCom in voorkomende gevallen een wederverkoper is van producten en zij deze producten niet heeft gefabriceerd of ontwikkeld. Voor zover van toepassing, wordt vrijwaring op deze producten wegens (vermeende) schending van intellectuele eigendomsrechten uitsluitend rechtstreeks door de toeleverancier van ExperiCom aan Opdrachtgever verleend. ExperiCom zal de eventueel van toepassing zijnde garantievoorwaarden op verzoek doen toekomen. Door ExperiCom wordt derhalve generlei vrijwaring verleend op de producten en andere prestaties van toeleveranciers wegens (vermeende) schending van intellectuele eigendomsrechten.
10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8. vrijwaart ExperiCom de Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden terzake van gestelde inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht belichaamd in de door ExperiCom geleverde en ontwikkelde producten, op voorwaarde dat de Opdrachtgever ExperiCom van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt en de producten niet worden gebruikt in strijd met de bestemming die in de overeenkomst is voorzien. Indien tegen de Opdrachtgever uit hoofde van voornoemde aanspraken een gerechtelijke procedure wordt aangespannen, zal ExperiCom op haar verzoek in staat worden gesteld de verdediging volledig van de Opdrachtgever over te nemen. De juridische kosten zullen in dat geval voor rekening van ExperiCom zijn. De Opdrachtgever zal ExperiCom bij die procedure de door ExperiCom verlangde informatie en bijstand verlenen.
10.3 Indien een procedure dreigt te worden aangespannen in verband met de rechten op (een deel van) de geleverde producten en de Opdrachtgever als gevolg daarvan het gebruik van de geleverde producten kan worden ontzegd, zal ExperiCom voor haar rekening en te harer keuze:
a. hetzij voor de Opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van de producten voort te zetten;
b. hetzij de betrokken producten vervangen of zodanig wijzigen dat geen inbreuk meer wordt gemaakt;
c. hetzij (een deel van) de producten terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor door de Opdrachtgever betaalde prijs, verminderd met normaal te verwachten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding te zijn gehouden. Het bepaalde in paragraaf 10. is onverminderd van toepassing.

11. Medewerking

11.1 Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico tijdig alle in het kader van een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst redelijkerwijs door ExperiCom te verlangen medewerking om niet verlenen met name ten behoeve van door ExperiCom geleverde diensten. Hiertoe behoort onder meer het verstrekken van benodigde informatie en documentatie, het verlenen van ongehinderde (netwerk)toegang, het ter beschikking stellen van telecommunicatiefaciliteiten, het adequaat melden van gebreken en storingen, het in bewaring nemen van hulpmiddelen en ter beschikking stellen van werkplekken en overige faciliteiten.
11.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de in artikel 11.1 genoemde informatie en staat er voor in dat zij gerechtigd en bevoegd is de in artikel 11.1 bedoelde medewerking te verlenen. Opdrachtgever vrijwaart ExperiCom van alle aanspraken van derden ter zake en van alle kosten en iedere schade die voor ExperiCom uit dergelijke aanspraken mochten voortvloeien.
11.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ExperiCom het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Extra kosten als gevolg daarvan kunnen volgens de gebruikelijke tarieven door ExperiCom in rekening worden gebracht.

12. Ontbinding en beëindiging

12.1 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
12.2 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ExperiCom ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ExperiCom vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
12.3 De aansprakelijkheid van ExperiCom wegens een ontbinding als in dit artikel bedoeld, is uitdrukkelijk beperkt op de wijze zoals bepaald in artikel 8., echter met dien verstande dat de schadevergoeding volgens een dergelijke ontbinding nooit hoger is dan 75% van het totaal van de bedragen die ExperiCom op grond van de ontbonden overeenkomst van Opdrachtgever heeft ontvangen.
12.4 Tenzij enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet, kunnen partijen een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, niet tussentijds beëindigen. Een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt van rechtswege voor eenzelfde duur verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst door schriftelijke opzegging tegen het einde van de overeengekomen tijdsduur beëindigt, met inachtneming van de volgende opzeggingstermijnen:
– bij een duur van de overeenkomst tot en met zes (6) maanden: een minimale opzeggingstermijn van één (1) maand;
– bij een duur van de overeenkomst vanaf zeven (7) maanden: een minimale opzeggingstermijn van drie (3) maanden.
Partijen zullen wegens tussentijdse opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt c.q. voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht worden genomen, met een minimum van één maand. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6 Voorts is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling of faillissement aanvraagt of voor hem aangevraagd wordt of zodanig beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd dat nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst in redelijkheid niet te verwachten is. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. ExperiCom zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.7 Beëindiging en ontbinding laten onverlet verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het bepaalde met betrekking tot vrijwaring inzake intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen zijdens Opdrachtgever, geheimhouding, uitvoervergunningen en toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

13. Geheimhouding

13.1 Partijen verplichten zich informatie, die hen over en weer ter kennis komt in verband met de uitvoering van een overeenkomst en die als vertrouwelijk of geheim is aangemerkt, daaronder mede begrepen informatie omtrent de inhoud of het gebruik van door ExperiCom verstrekte of gebruikte software, documentatie of andere materialen, geheim te houden en niet ten eigen bate aan te wenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14. Toepassing recht en geschillenbeslechting

14.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Ieder geschil naar aanleiding van de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze voorwaarden en van iedere overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, daaronder begrepen de voorzieningenrechter van de rechtbank rechtdoende in kort geding, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Ieder geschil zal echter eerst tussen Opdrachtgever en ExperiCom worden besproken teneinde in onderling overleg een oplossing te vinden.